RODO

Informacje na temat RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Niemstowie, Niemstów 68, 59-323 Miłoradzice 

2.      Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: Agnieszka Siemczonek tel.: 570 770 994, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.      Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a)   wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze ( art.6 ust.1 lit. c RODO ),

b)   realizacji umowy ( art. 6 ust.1 lit. b RODO ),

c)    w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody ( art.6 ust.1 lit. a oraz art.9 ust.2 lit. a RODO ).

5.      W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b)    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe.

6.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa obowiązującego Administratora oraz z przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

7.      W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a)    prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b)   prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c)    prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),

d)   prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e)   prawo do przenoszenia danych;

f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8.      W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a i/lub art.9 ust. 2 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem.

9.      W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10.   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie, o którym mowa w pkt. 4a i jest warunkiem zawarcia umowy w zakresie o którym mowa w pkt.4b.

11.   W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

12.   Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

13.   Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do Państwa trzecich ( serwery platform wykorzystywanych do nauczania zdalnego mogą znajdować się poza obszarem EOG ).
ARCHIWUM

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Niemstowie, Niemstów 68;59-323 Miłoradzice, tel.768418894

2.      W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): Agnieszka Siemczonek tel.: 570 770 994, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

3.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu archiwizacji danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz realizacji wniosku dotyczącego praw wynikających z RODO .

4.      Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

a.        Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

b.        art. 6 pkt.1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

5.      Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.,

6.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny realizacji celu przetwarzania, oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku realizacji wniosku dotyczącego praw wynikających z RODO – 6 lat. 

7.      Posiada Pani/Pan prawo:

a.        Prawo żądania dostępu do danych. Wykonanie obowiązku, następuje w zakresie, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych (art. 22b ust. 3 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach)

b.        Prawo żądania sprostowania danych. Ograniczone w stosowania w związku z art. 22b ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Administrator przyjmuje od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując jednak ingerencji w materiały archiwalne)

c.        Prawo usunięcia danych w przypadku gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.

d.        Prawo żądania ograniczenia przetwarzania. Ograniczone w stosowaniu w związku z art. 22b ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (nie ma zastosowania art. 18 RODO lit. a) oraz b) RODO w związku z przetwarzaniem danych w archiwum).

8.      Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.

9.      Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

10.   Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

11.   Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i wynika z przepisów prawa.

12.   Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji wniosku, dotyczącego praw wynikających z RODO.


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Niemstowie, Niemstów 68;69-323 Miłoradzice, tel.768418894

2.      W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): Agnieszka Siemczonek, tel.: 570 770 994 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ;

3.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania i udzieleniu zamówienia, prowadzeniu dokumentacji księgowo-podatkowej, archiwizacji danych, dochodzenia roszczeń lub obroną przed roszczeniami.

4.      Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

a.        Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

b.        Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

c.        Ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

d.        art. 6 pkt.1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

5.      Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa. W szczególności osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017r. Poz. 1579 i 2018) (Ustawa PZP); Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych z wyjątkiem danych o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególna kategoria danych),

6.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W szczególności zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy PZP przez okres 4 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym Umowa została wykonana lub postępowanie o udzielenie Zamówienia zostało zakończone bez zawarcia umowy, 

7.      Posiada Pani/Pan prawo:

a.        Prawo żądania dostępu do danych(w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu zgodnie z art. 8a ustawy PZP).

b.        Prawo żądania sprostowania danych (zgodnie z art. 8a ust. 3 ustawy PZP wykonanie tego obowiązku nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników zgodnie z art. 97 ust. 1b ustawy PZP).

c.        Prawo usunięcia danych w przypadku gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.

d.        Prawo żądania ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy PZP wykonanie tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego).

8.      Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.

9.      Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

10.   Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

11.   Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

12.   Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

We use cookies

Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.